Foto: David Stassen

Ondanks een tekort van zes miljoen euro toch positief

HENGELO - Het college van B en W verwacht een tekort van 6 miljoen euro over 2021, maar met 4,7 miljoen uit de algemene reserve en 1,3 miljoen vanuit de Rijksoverheid kan dit worden gedekt. Dit blijkt uit de kadernota 2022-2025 en de eerste beleidsrapportage 2021 die onlangs aan de gemeenteraad is aangeboden. Hierover verwacht men op 13 juli een besluit te nemen.

Veel hangt af van het rijk, om te voorkomen dat er op andere gemeentelijke taken bezuinigd moet worden. De ontwikkeling van de binnenstad en Hart van Zuid bijvoorbeeld houden hoge prioriteit. “De komende jaren willen we hier voldoende en betaalbare woningen realiseren”, aldus het college. Het tekort is deels een gevolg van extra uitgaven wegens de coronacrisis. Maar door een toenemende vraag zijn er ook tekorten binnen jeugdhulp en Wmo die opgevangen moeten worden. Extra rijksmiddelen zijn essentieel om te voorkomen dat ze op andere gemeentelijke taken moeten bezuinigen.

Jeugdhulp en Wmo
In het jaarverslag over 2020 rapporteerde het college al een groot tekort bij de uitvoering van met name de jeugdhulp en Wmo. De gemeente Hengelo heeft vorig jaar 8 miljoen meer uitgegeven dan dat daarvoor vanuit het rijk vergoed werd. “Met name bij jeugdhulp zetten we langere en zwaardere hulp in dan vooraf gedacht. En er zijn meer mensen die aankloppen voor ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld als gevolg van het landelijke abonnementstarief voor huishoudelijke ondersteuning.” In de toekomst moeten minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten voor zowel jeugd als Wmo worden ingezet. Extra geld moet gaan naar kunst en cultuur en voor de versterking van de biodiversiteit (het zogenoemde maai-/zaaibeleid). Andere voorstellen voor nieuw beleid zijn bijvoorbeeld de renovatie van de kiosk, buitenbaden en ligweides van het Twentebad; het voortzetten van het project Shop en Go en het klantvriendelijk handhaven bij parkeren in de binnenstad; en extra geld in 2022 om eenzaamheid te bestrijden.

Gemeentelijke lasten
De woonlasten voor inwoners stijgen licht maar binnen de inflatie: lokale belastingen voor een eigenaar van een woning nemen in 2022 toe met 2,3% en voor een huurder met 1,8% ten opzichte van 2021. De afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden blijft gelijk, ondanks hogere verwerkingstarieven voor GFT, restafval en PMD per 1 juli 2022 door Twence. Dit komt door compensatie via een extra dividenduitkering.

Corona-effecten
Door de coronacrisis was er meer geld nodig om ZZP-ers en ondernemers te ondersteunen en de rijksregelingen zoals de Tozo uit te kunnen voeren. Meer mensen hebben bijstand aangevraagd en de begeleiding naar werk wordt steeds lastiger. Opvallend meer kleine bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleend. Parkeerinkomsten zijn gedaald door de sluiting van de horeca en detailhandel in de binnenstad. Dit alles leidt tot een tekort van 1,9 miljoen als gevolg van de coronacrisis, maar het college gaat er van uit dat dit voldoende wordt gecompenseerd door het rijk, zoals in het afgelopen jaar het geval was.

Tekst: Marjolein van Loenen

Meer berichten