Foto: Shutterstock

Waterschap zoekt betere melkvee-data

TWENTE - Het Waterschap Vechtstromen zoekt melkveebedrijven die willen helpen om erfemissies beter in kaart te brengen. De huidige cijfers die men landelijk gebruikt zijn gedateerd. Daarom werken de waterschappen samen met de landbouworganisaties om deze cijfers te actualiseren.

Op het erf van melkveebedrijven gebeurt veel; bij sommige activiteiten kan het erf vervuild raken en bij regen zorgen voor erfafspoeling. Dit kan weer nadelig zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bovendien kan het voor de bedrijven zorgen voor verlies van waardevol voer en nutriënten. In het landelijke project ‘Monitoren Erfemissie’ werken LTO Nederland, de waterschappen en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond samen om een beter, betrouwbaar beeld te krijgen van deze problematiek.

Bedrijven gezocht
Het Waterschap Vechtstromen hoopt een zo divers mogelijk beeld te krijgen van erfafspoeling. Zij zoeken daarom een brede mix van bedrijven die al dan niet maatregelen hebben genomen om dit te beperken. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die dit jaar geen ingrijpende veranderingen op hun erf doorvoeren. Bij de selectie van bedrijven wordt rekening gehouden met variaties in onder meer weidegang, kalveren in iglo’s, voer- en mestopslag en andere aspecten. Bedrijven die zich aanmelden worden dan gevraagd om het komende half jaar drie keer een monster te nemen en wat gegevens te registreren van dat moment. Zij krijgen hiervoor alle benodigde materialen en een duidelijke instructie. Alle verzamelde gegevens worden anoniem behandeld. Adviesbureau Broos water is kartrekker in dit proces. Via www.vechtstromen.nl is meer informatie te vinden over aanmelding. E-mail Jan Broos van Broos water via j.broos@brooswater.nl of bellen naar: 06-22 46 18 68.

Meer berichten