Startschot voor nieuwe installatie Twence

Startschot voor nieuwe installatie Twence

ZENDEREN - Na jarenlange voorbereidingen, de positieve uitspraak van de Raad van State en het binnenhalen van voldoende mestcontracten kan definitief het startschot worden gegeven voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen.

Algemeen directeur Marc Kapteijn: “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in oktober vorig jaar waren al onze pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. Wij zijn verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten.”

Duurzaamheid
Mest is biomassa die kan worden omgezet in grondstoffen en energie. In Twente en delen van Salland en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot. Het verwerken van deze mest draagt niet alleen bij aan een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw, het levert ook een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Tijdens het verwerkingsproces wordt namelijk duurzame energie opgewekt. “Het schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Een unieke kans voor de regio en de agrariërs”, aldus Arjan Bonthuis, varkenshouder en voorzitter LTO Noord. Met de installatie kan 250.000 ton mest verwerkt worden. Zo wordt er groen gas voor geproduceerd voor 3.000 huishoudens en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw. Het is een belangrijke stap in de verduurzaming van de regio.

Start bouw
Inmiddels is er al gestart met de bouwvoorbereidingen. Deze maand gaat men daadwerkelijk beginnen met de bouw van de installatie. Naar verwachting zal deze in mei 2022 operationeel zijn.

Meer berichten
 
Auto zoeker