De gemeente zet in op verbeteren van veiligheidsgevoel

HENGELO - Het gaat relatief goed met de veiligheid in Hengelo. De criminaliteitcijfers nemen de laatste jaren af. Desalniettemin is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloërs niet toegenomen. Het college heeft onlangs ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Voor de periode 2021-2024 zijn een aantal concrete doelen geformuleerd om de gemeente nog veiliger te maken.

De rode draad in het nieuwe beleid is het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Onder andere door de inzet van gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Daarnaast krijgt vooral de veiligheid in de wijken extra aandacht. Goede samenwerking met maatschappelijke en justitiële partners is daarbij essentieel. Het beleid is dan ook opgesteld in nauwe samenwerking met deze partners. De gemeente regisseert het veiligheidsbeleid via concrete afspraken over welke partij wat bijdraagt aan een veiliger Hengelo.

Concrete doelen
In de nota Veiligheidsbeleid is per thema aangegeven wat er over vier jaar bereikt zou moeten zijn. Voorbeelden van concrete doelen zijn: de gemeentelijke toezichthouders (boa’s) worden meer vraaggericht ingezet. Instrumenten van gedragsbeïnvloeding (nudging) worden gebruikt om diverse vormen van overlast tegen te gaan. Het prostitutiebeleid wordt geactualiseerd met focus op bescherming van de prostituée. Met horeca en organisatoren van evenementen worden afspraken gemaakt om drugsgebruik te verminderen, bijvoorbeeld door structurele toegangscontroles. Ook met scholen, Tactus en GGD worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een reductie van het gebruik van met name synthetische drugs, GHB in het bijzonder.
Van belang is ook het vergroten van bewustzijn over cybercrime bij burgers en bedrijven en inzicht in de aard en omvang van digitale criminaliteit. Om het aantal woninginbraken verder te verminderen worden preventieacties en creatieve middelen ingezet om inwoners meer alert te maken. En er wordt onderzoek gedaan naar zogenaamde time-out woningen op afgelegen plekken voor mensen die extreme overlast veroorzaken. In samenwerking met Welbions wordt een plan gemaakt voor de meest kwetsbare wijken. Hengelo kent daarnaast circa 25 veelplegers die zich veelvuldig schuldig maken aan vermogensdelicten zoals auto- en woninginbraken. Voor iedere veelpleger wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. Voor de meest zorgwekkende jeugd die dreigt af te glijden naar het criminele milieu geldt hetzelfde.

Cijfermatige doelstellingen
Er is duidelijk een dalende trend, maar het huidige jaar is cijfermatig niet representatief vanwege het coronavirus. Uit de statistieken blijkt een tijdelijke aanzienlijke afname van vermogensdelicten (zoals fietsendiefstal), terwijl andere delicten zoals digitale criminaliteit juist fors zijn toegenomen. Voor 2024 worden de volgende cijfers nagestreefd: 10% minder delicten dan in 2019. De gemeente staat niet meer in de top 100 van de misdaadmeter van het AD. (Bij de laatste meting stond Hengelo op de 89ste plaats). De partners waarderen het veiligheidsbeleid en de uitvoering met minimaal een 7,5. Het percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt is in 2024 met een vijfde gedaald ten opzichte van 2019 (toen 18%). Dat betekent dat het uiteindelijk naar 14,4% moet zijn gezakt.

Meer informatie over diverse onderwerpen die te maken hebben met veiligheid en leefbaarheid vindt u op www.hengelo.nl/Inwoners/Veiligheid-en-leefbaarheid.

Meer berichten
 
Auto zoeker