Foto: David Stassen

Resultaten onderzoek Rekenkamercommissie

HENGELO - De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van hun onderzoek ‘Met beleid garant staan?’ aangeboden aan de gemeenteraad. Er is onderzocht in hoeverre aanbevelingen zijn opgevolgd, die eerder werden gedaan in een onderzoek naar gemeentelijk beleid voor het verstrekken van leningen en garanties.

In 2014 heeft Kennispunt Twente namens het college een beleidsevaluatie uitgevoerd omtrent het verstrekken van leningen en garanties voor maatschappelijke doelen. Met dit doorwerkingsonderzoek heeft de Rekenkamercommissie bekeken in welke mate het college conclusies en aanbevelingen daadwerkelijk vertaald heeft naar nieuw beleid en nieuwe manieren van uitvoering.
Louis Rings, voorzitter van de Rekenkamercommissie Hengelo: “We zien dat het college beleidsmatig opvolging heeft gegeven aan alle vijf aanbevelingen van het art. 213a-onderzoek uit 2014. Het is belangrijk dat aanbevelingen uit beleid- en organisatieonderzoeken daadwerkelijk en volledig om worden gezet in nieuw beleid en nieuwe uitvoering.”In het nieuwe beleid is vastgelegd dat in beginsel geen leningen of garanties voor maatschappelijke doelen worden verstrekt, in bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt. In de beleidsuitvoering is het maken van uitzonderingen bij de ingediende aanvragen echter eerder regel dan uitzondering. En dat gebeurt met medewerking van de raad, die in alle vijf gevallen op voorstel van het college een besluit tot het verstrekken van een lening of garantie heeft genomen.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek komt de commissie met twee aanbevelingen. Rings: “We hebben geconstateerd dat de raad in vijf gevallen een voorstel is voorgelegd om een lening of garantie te verstrekken. We zien dat de onderbouwing van deze voorstellen niet uniform is waardoor voor de raad niet direct inzichtelijk is wat de overwegingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de instrumentkeuze of de risicodeling met een derde partij”. Daarnaast merkt de Rekenkamercommissie op dat het college in alle gevallen de raad conform wettelijk voorschrift moet informeren over de resultaten van artikel 213a-onderzoeken.

Inzage rapport
Het volledige rapport is beschikbaar via www.hengelo.nl/rekenkamer. Het rapport wordt na het zomerreces geagendeerd (door het presidium) voor behandeling in een politieke markt.

Meer berichten